فیتوسویا کپسول
سازنده: امید دارو سلامت 100,000 تومان