زولدرونیک اسید 5mg/100mL محلول تزریقی
سازنده: Novartis 880,400 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 5,800 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 14,500 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 330 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 14,500 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 14,500 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 4,350 تومان
آلندرونیت سدیم 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی مداوا 5,800 تومان
آلندرونیت سدیم 35mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 20 تومان
آلندرونیت سدیم 35mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: البرز دارو 8,560 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 2,608 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: Aesica Pharmaceuticals Gmbh 38,000 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 120 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: Apotex 7,040 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 2,325 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 3,720 تومان
آلندرونیت سدیم 70mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,650 تومان