آریپیپرازول 10mg قرص خوراکی
سازنده: سبحان دارو 7,500 تومان
آریپیپرازول 15mg قرص خوراکی
سازنده: سبحان دارو 10,500 تومان
آریپیپرازول 5mg قرص خوراکی
سازنده: سبحان دارو 4,350 تومان
دروپریدول 2.5mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Rotexmedica Gmbh Arzneimittelwerk
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,350 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: سجاد داروی شرق 100 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی رها اصفهان 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: دایر دارو 100 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 4,350 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: سبحان دارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: Pfizer Italia Srl 51,000 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 100 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 4,350 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
سازنده: فرآورده های تزریقی و دارویی ایران 100 تومان