آریپیپرازول 10mg قرص خوراکی
ARIPIPRAZOLE 10mg ORAL TABLET
سازنده: سبحان دارو 7,500 تومان
آریپیپرازول 15mg قرص خوراکی
ARIPIPRAZOLE 15mg ORAL TABLET
سازنده: سبحان دارو 10,500 تومان
آریپیپرازول 5mg قرص خوراکی
ARIPIPRAZOLE 5mg ORAL TABLET
سازنده: سبحان دارو 4,350 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: صنعتی کیمیدارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,350 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: سجاد داروی شرق 100 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی رها اصفهان 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی حکیم 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 4,350 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: سبحان دارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: Pfizer Italia Srl 51,000 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران دارو 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 14,500 تومان
آلپرازولام 0.5mg قرص خوراکی
ALPRAZOLAM 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: فرآورده های تزریقی و دارویی ایران 100 تومان