اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 69,999 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
APREPITANT 80mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 45,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: ویتان فارمد 20,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: دارودرمان پارس 69,999 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی ابوریحان 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: Alkermes Pharma Ireland Limited 170,640 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی تهران دارو 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: ایران دارو 20,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی تهران شیمی 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی اکسیر 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
APREPITANT 125mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی تولید دارو 20,000 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
APREPITANT 80mg ORAL CAPSULE
سازنده: ایران دارو 20,000 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
APREPITANT 80mg ORAL CAPSULE
سازنده: Merck Sharp & Dohme 39,000 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
APREPITANT 80mg ORAL CAPSULE
سازنده: البرز دارو 20,000 تومان