فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 29,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 22,500 تومان
داروی سنتی شربت 120 میلی لیتر
سازنده: پارس سینا البرز
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 18,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ۳۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی بنیان دارو
فرآورده سنتی روغن ظرف 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 9,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: باریج اسانس
فرآورده سنتی شربت ظرف 125 میلی لیتری
سازنده: پارس سینا البرز
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: سلامت گستر آرتیمان 14,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 11,000 تومان
فرآورده سنتی روغن موضعی پت 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت
فرآورده سنتی روغن شیشه 60 میلی لیتری
سازنده: گیاه اسانس 17,500 تومان
فرآورده سنتی پودر ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم