اینترفرون بتا-1 بی 9.6MiLLionU پودر برای محلول تزریقی
سازنده: زیست دارو دانش 94,050 تومان
گلاتیرامر استات 20mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: زیست دارو دانش 360,000 تومان
گلاتیر امراستات 40mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: زیست دارو دانش 940,500 تومان
ایماتینیب 400mg قرص خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 600,000 تومان
تری فلونوماید 14mg قرص خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 1,120,000 تومان
ایماتینیب 100mg قرص خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 165,000 تومان
ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
سازنده: Patheon 6,018,000 تومان
ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 3,240,000 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Oncotec Pharma Produktion Gmbh 177,600 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Cipla 85,300 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی بهستان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: کوبل دارو 143,030 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 184,300 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Actavis 167,150 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: نشاط داروی ساوه 95,000 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Hospira 200,000 تومان