ایماتینیب 400mg قرص خوراکی
IMATINIB 400mg ORAL TABLET
سازنده: زیست دارو دانش 600,000 تومان
ایماتینیب 100mg قرص خوراکی
IMATINIB 100mg ORAL TABLET
سازنده: زیست دارو دانش 165,000 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
DOCETAXEL 20mg INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 150,000 تومان
دسه تاکسل 20mg/1mL,4mL محلول تزریقی وریدی
DOCETAXEL 20mg/1mL,4mL INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 600,000 تومان
دسه تاکسل 20mg/1mL,8mL محلول تزریقی وریدی
DOCETAXEL 20mg/1mL,8mL INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 845,000 تومان