آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران آوند فر 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: پارس دارو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران ناژو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران دارو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: سبحان دارو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: داروسازی بهسا 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران آوند فر 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd.
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd. 1,600 تومان
موپیروسین 2%,15g پماد جلدی
سازنده: ایران آوند فر 24,660 تومان
ایمیکویمد 0.05 کرم جلدی
سازنده: 3m Healthcare 817,200 تومان
موپیروسین 2%,15g پماد جلدی
سازنده: عماد درمان پارس 24,660 تومان
فوزیدات سدیم 2%,15g پماد جلدی
سازنده: Leo Laboratories Ltd(leo Pharma) 8,000 تومان
فوزیدات سدیم 2%,30g پماد جلدی
سازنده: Leo Laboratories Ltd(leo Pharma) 16,100 تومان
فوزیدات سدیم 2%,15g پماد جلدی
سازنده: سبحان دارو 7,500 تومان
موپیروسین 2%,15g پماد جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 24,660 تومان
موپیروسین 2%,15g پماد جلدی
سازنده: سبحان دارو 24,660 تومان
ایمیکویمد 0.05 کرم جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان
ایمیکویمد 0.05 کرم جلدی
سازنده: Glenmark 1,353,600 تومان