ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
ABIRATERONE ACETATE 250mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 3,240,000 تومان
ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
ABIRATERONE ACETATE 250mg ORAL TABLET
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 3,828,000 تومان
بوسرلین استات 1mg/1mL,5.5mL تزریقی
BUSERELIN ACETATE 1mg/1mL,5.5mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 70,000 تومان
بیکالوتامید 150mg قرص خوراکی
BICALUTAMIDE 150mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 252,000 تومان
بیکالوتامید 150mg قرص خوراکی
BICALUTAMIDE 150mg ORAL TABLET
سازنده: Synthon Hispania S.l. 266,000 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
BICALUTAMIDE 50mg ORAL TABLET
سازنده: پویش دارو گستر برتر فارس
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
BICALUTAMIDE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Intas Pharmaceuticals Ltd 39,200 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
BICALUTAMIDE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Synthon Hispania S.l. 86,100 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
BICALUTAMIDE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Fresenius Kabi Oncology 3,075 تومان