ادتات کلسیم دی سدیم 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
ادتات کلسیم دی سدیم 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
ادتات کلسیم دی سدیم 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
ادتات کلسیم دی سدیم 50mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Delpharm Tours 1,632,500 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: سینا پیشگام دارو نوین 23,000 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Zambon Spa 2,300 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Zambon 18,000 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: داروسازی اکسیر 640,000 تومان
آمیل نیتریت 0.3mL اینهالانت تنفسی
سازنده: James Alexander Co 400,200 تومان
باریم سولفات 1g/1mL,240mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 10,000 تومان
باریم سولفات 135g ساشه خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 165,750 تومان