داروی سنتی روغن 20 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 20mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
TRADITIONAL MEDICINS 30mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 37mL OIL
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 10mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن قطره چکان 10 گرمی
TRADITIONAL MEDICINS10mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional ۱۸ ml glass oil product
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده گیاهی محلول ظرف ۱۵ میلی لیتر
HERBAL MEDICINE ۱۵ mL LOTION
سازنده: داروسازی باریج اسانس 12,000 تومان
گیاهی 30 میلی لیتر اسپری بینی
NATURAL NASAL SPRAY 30 ML
سازنده: کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی 24,500 تومان
روعن کنجد اسپری بینی 15mL
Refined Sesame Oil NASAL SPARY 15mL
سازنده: داروسازی رها 9,500 تومان