اسپری تنفسی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 241,300 تومان