بنزوئیل پراکسید 5%,30g ژل جلدی
سازنده: ایران آوند فر 8,700 تومان
کلیندامایسین/ترتینوئین 1.2%/0.025%,30g ژل جلدی
سازنده: کیش مدیفارم 28,400 تومان
افلورنیتین 0.139 کرم جلدی
سازنده: داروسازی تولید دارو 52,000 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران آوند فر 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: پارس دارو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران ناژو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران دارو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: سبحان دارو 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: داروسازی بهسا 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: ایران آوند فر 3,900 تومان
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd.
آسیکلوویر 5%,10g کرم جلدی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd. 1,600 تومان
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Cenexi 69,000 تومان
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Ifc Industrial Farmacutica Cantabria S.a. 18,000 تومان
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Micro-sphere Sa
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Genus Pharmaceuticals
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: Micro-sphere Sa
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: مهردارو 1,350 تومان