فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 29,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 22,500 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 24,000 تومان