دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی اکسیر 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوارهای رازک 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 11,200 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: صنعتی کیمیدارو 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران دارو 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: کارخانجات دارو پخش 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی سامی ساز 13,860 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
DONEPEZIL HCL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی جالینوس 12,000 تومان