دیدروژسترون 10mg قرص خوراکی
DYDROGESTERONE 10mg ORAL TABLET
سازنده: Abbott Biologicals 194,000 تومان
دیدروژسترون 10mg قرص خوراکی
DYDROGESTERONE 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 920 تومان
دیدروژسترون 5mg قرص خوراکی
DYDROGESTERONE 5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 600 تومان
فولیتروپین آلفا 450[iU],0.75mL تزریقی
FOLLITROPIN ALFA 450[iU],0.75mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 290,000 تومان
فولیتروپین آلفا 600[iU]/1mL,1.5mL تزریقی
FOLLITROPIN ALFA 600[iU]/1mL,1.5mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 510,000 تومان