دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.02mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آتی فارمد 39,200 تومان
دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.02mg قرص خوراکی
سازنده: Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag) 154,000 تومان
دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.03mg قرص خوراکی
سازنده: ایران هورمون 14,910 تومان
دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.03mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 14,910 تومان
دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.03mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 8,400 تومان
دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.03mg قرص خوراکی
سازنده: Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag) 220,500 تومان
دروسپیرنون/اتینیل استرادیول 3mg/0.03mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آتی فارمد 33,600 تومان
دیدروژسترون 10mg قرص خوراکی
سازنده: Abbott Biologicals 194,000 تومان
دیدروژسترون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 920 تومان
دیدروژسترون 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 600 تومان
فولیتروپین آلفا 450[iU],0.75mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 423,500 تومان
فولیتروپین آلفا 75[iU] پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 72,090 تومان
فولیتروپین آلفا 600[iU]/1mL,1.5mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 510,000 تومان
کلرمادینون/اتینیل استرادیول 2mg/0.03mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 3,780 تومان