آلومینیوم هیدروکساید 300mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 4,550 تومان
آلومینیوم هیدروکساید 300mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 11,000 تومان
آلومینیوم هیدروکساید 320mg/5mL,240mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 17,000 تومان
آلومینیوم/منیزیم 200mg/200mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: لابراتوار دارو سازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی
آلومینیوم/منیزیم 200mg/200mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 15,000 تومان
آلومینیوم/منیزیم 225mg/200mg/5mL,240mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 4,550 تومان
آلومینیوم/منیزیم 225mg/200mg/5mL,240mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,550 تومان
آلومینیوم/ منیزیم/سایمتیکون 200mg/200mg/25mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 35,000 تومان
آلومینیوم/ منیزیم/سایمتیکون 225mg/200mg/25mg/5mL,10mL
سازنده: البرز دارو 15,000 تومان