تترابنازین 25mg قرص خوراکی
TETRABENAZINE 25mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران شیمی 3,440 تومان
آکامپروسات 300mg قرص آهسته رهش خوراکی
ACAMPROSATE 300mg ORAL TABLET, DELAYED RELEASE
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم 30,000 تومان
دی متیل فومارات 120mg کپسول خوراکی
DIMETHYL FUMARATE 120mg ORAL CAPSULE
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 6,500 تومان
دی متیل فومارات 240mg کپسول خوراکی
DIMETHYL FUMARATE 240mg ORAL CAPSULE
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 12,000 تومان