افلورنیتین 0.139 کرم جلدی
EFLORNITHINE HCL 0.139 TOPICAL CREAM
سازنده: داروسازی تولید دارو 52,000 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
DICLOFENAC SODIUM 1% TOPICAL GEL
سازنده: ایران آوند فر 5,500 تومان
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
HYDROQUINONE 4%,30g TOPICAL CREAM
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 3,000 تومان
مکوئینول 10% پماد جلدی
MEQUINOL 10% TOPICAL OINTMENT
سازنده: بازرگانی سها کیش
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
HYDROQUINONE 4%,30g TOPICAL CREAM
سازنده: داروسازی تهران دارو 3,000 تومان
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
HYDROQUINONE 4%,30g TOPICAL CREAM
سازنده: دارو سازی حکیم 3,000 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
DICLOFENAC SODIUM 1% TOPICAL GEL
سازنده: ایران ناژو 8,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
DICLOFENAC SODIUM 1% TOPICAL GEL
سازنده: دارو سازی بهوزان 5,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
DICLOFENAC SODIUM 1% TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی بهسا 8,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
DICLOFENAC SODIUM 1% TOPICAL GEL
سازنده: سبحان دارو 8,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
DICLOFENAC SODIUM 1% TOPICAL GEL
سازنده: کیش مدیفارم 9,500 تومان