فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 29,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 22,500 تومان
فرآورده سنتی روغن ۳۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی بنیان دارو
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 24,000 تومان
فیتوسویا کپسول
سازنده: امید دارو سلامت 100,000 تومان
زعفران 15 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: دارویی زرد بند 44,500 تومان