آ.ث.آ 162.5mg/32.5mg/325mg قرص خوراکی
سازنده: البرز دارو 40,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: فرنوش داروطب 2,070 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: مهردارو 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: باختر بیوشیمی 10,500 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 10,500 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: دارو سازی سونا طب پارسه 35,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: Pfizer 47,600 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی دانا 17,500 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی امین 35,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 35,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 28,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: سجاد داروی شرق 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: روزدارو 35,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: پارس دارو 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 21,000 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 10,500 تومان
سلکوکسیب 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی زهراوی 35,000 تومان