ماده اولیه استامینوفن دی سی
سازنده: ATABAY 1 تومان
لتروزول
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
اکترئوتاید استات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
ریواروکسابان
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
سیتاگلیپتین فسفات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
سیتاگلیپتین فسفات دی هیدرات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
سوفنتانیل سیترات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
تولترودین تارترات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
تریپتورلین استات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
زولدرونیک اسید مونوهیدرات گرید تزریقی
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آلپرازولام
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
اپرپیتانت
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آریپیپرازول
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آتراکوریوم بزیلات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
بورتزومیب
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
بوسرلین استات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
کلونازپام
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
فنتانیل سیترات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
فینگولیمد هیدروکلراید
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو