فویل آلو آلو 145 میکرون
ALO ALO FOIL 145 mcm
سازنده: پلاستیک ماشین الوان PMA 86,000 تومان
کاغذ مدیکال ۶۰ میکرون
MEDICAL PAPER 60 mcm
سازنده: پلاستیک ماشین الوان
کاغذ مدیکال ۶۰ میکرون 2
MEDICAL PAPER 60 mcm
سازنده: پلاستیک ماشین الوان