کرونا رو مدیریت کنیم!

کرونا رو مدیریت کنیم!

سری موضوعات مدیریت شخصی بیماری کرونا


در این دوره ی زمانی رعایت برخی نکات ، بایستی به عادت رفتاری ما تبدیل بشه تا خطرات بیماری کووید کم شود.

بجر زدن ماسک و ضد عفونی، حتما فاصله ی فیزیکی مناسب حداقل دو متری را رعایت کنین و سعی کنین زمان صحبت و جلسات رو کوتاه حداکثر یک ربع ساعت کنین

مدرپ ، مرکز بزرگ سلامتی
جستجوی دارو و مکمل و تجهیزات پزشکی