حفظ آرامش، فرصت به بدن برای مقابله ی بهتر از کرونا

حفظ آرامش، فرصت به بدن برای مقابله ی بهتر از کرونا

استرس موجب تشدید بیماری و ضعف سیستم ایمنی میشود!

شما سالم هستید این استرس است که شما را بیمار می کند .قوی ، آرام ، مراقب و رعایت کننده  کامل اصول بهداشتی اعلام شده باشیم و این ضرورت را در دیگران هم تقویت کنیم .

هر کدام ما باید جزیی از راه حل باشیم و نه جزیی از مشکل ... این وظیفه اخلاقی ، انسانی ، ملی و البته دینی ماست