ژل از بین بردن جای زخم 20g
ONION EXTRACT,HEPARIN SODIUM ,ALLANTOIN 20g GEL
سازنده: نماینده خسرو مدیسا طب 42,000 تومان
ژل از بین بردن جای زخم 50g
ONION EXTRACT,HEPARIN SODIUM ,ALLANTOIN 50g GEL
سازنده: نماینده خسرو مدیسا طب 283,000 تومان