محلول نگهدارنده بافت پیوندی 1000mL
HISTIDINE 1000mL DROP
سازنده: نماینده بهبود صنعت درمان
محلول نگهدارنده بافت پیوندی 500mL
HISTIDINE 500mL DROP
سازنده: نماینده بهبود صنعت درمان