ژل تزریقی داخل مفصلی 1.6%,2mL
SODIUM HYALURONATE 1.6%,2mL GEL
سازنده: نماینده سینا امید برنا هوشمند
ژل تزریقی داخل مفصلی 3mL
SODIUM HYALURONATE 3mL GEL
سازنده: نماینده فرنوش داروطب
ژل تزریقی داخل مفصلی 1mL
SODIUM HYALURONATE 1mL GEL
سازنده: نماینده فرنوش داروطب
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
SODIUM HYALURONATE 2mL GEL
سازنده: نماینده کوشان فارمد
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
SODIUM HYALURONATESORBITOL 2mL GEL
سازنده: نماینده گروه فیروز تجارت
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
HYALURONIC ACID 2mL GEL
سازنده: نماینده افق نیلوفر آتی
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
HYALURONIC ACID 2mL GEL
سازنده: نماینده افق نیلوفر آتی
ژل تزریقی داخل مفصلی 10mL
HYALURONIC ACID 10mL GEL
سازنده: نماینده افق نیلوفر آتی
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
HYALURONIC ACID 2mL INJECTION
سازنده: نماینده دارو درمان سپهر 245,600 تومان
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
SODIUM HYALURONATE 2mL PREFILLED SYRINGE
سازنده: نماینده بینا چشم تهران
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
SODIUM HYALURONATE 2mL PREFILLED SYRINGE
سازنده: نماینده بینا چشم تهران
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
HYALURONATE SODUIM 2mL GEL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر
ژل تزریقی داخل مفصلی 4mL
HYALURONATE SODUIM 4mL GEL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر