برطرف کننده مشکلات آلرژیک 2%,10mL
ECTOIN 2%,10mL DROP
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک 2%,0.5mL
ECTOIN 2%,0.5mL DROP
سازنده: نماینده پارس كورش طب 15,000 تومان
اسپری بینی 10mL
SESAME OIL 10mL SPRAY
سازنده: نماینده اکبریه 682,000 تومان
اسپری بینی 10mL
SESAME OIL+MENTHOL 10mL SPRAY
سازنده: نماینده اکبریه 23,100 تومان
اسپری بینی 10mL
SESAME OIL+MENTHOL+EUCALYPTUS 10mL SPRAY
سازنده: نماینده اکبریه 23,100 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
CARRAGEENAN 20mL SPRAY
سازنده: نماینده تچرا دارو 43,000 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
CARRAGEENAN 20mL SPRAY
سازنده: نماینده تچرا دارو 49,000 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
CARRAGEENAN 20mL SPRAY
سازنده: نماینده تچرا دارو 49,000 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
CARRAGEENAN 20mL SPRAY
سازنده: نماینده تچرا دارو 45,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک 20mL
ECTOIN 20mL SPRAY
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک Container20mL
ECTOIN Container20mL SPRAY
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک Container20mL
ECTOIN Container20mL SPRAY
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
ضد احتقان بینی 150mL
آب دریا_آب تصفیه شده 150mL DROP
سازنده: نماینده نوین آفرین فردا
ضد احتقان بینی 100mL
آب دریا_آب تصفیه شده 100mL DROP
سازنده: نماینده نوین آفرین فردا
ژل تزریقی پوستی 1mL
HYALURONIC ACID SODIUM SALT 1mL GEL
سازنده: نماینده پاییزان تجارت مهر 2,900,000 تومان
ژل تزریقی پوستی 1mL
HYALURONIC ACID SODIUM SALT 1mL GEL
سازنده: نماینده پاییزان تجارت مهر 2,900,000 تومان