رنگ آمیزی داخل چشم 1mL
TRYPANBLUE 1mL AMPOULE
سازنده: ابزار طب پویا
رنگ آمیزی داخل چشم 2mL
TRYPANBLUE 2mL VIAL
سازنده: ابزار طب پویا