پیروکسیکام 0.5g/100g,60g ژل جلدی
PIROXICAM 0.5g/100g,60g TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 2,350 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: ایران آوند فر 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی تولید دارو 4,862 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
METHYL SALICYLATE 30%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 6,000 تومان
منتول سالیسسیلات 10%/15%,30g پماد جلدی
MENTHOL SALICYLATE 10%/15%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 6,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: کیش مدیفارم 5,600 تومان
منتول سالیسسیلات 10%/15%,30g پماد جلدی
MENTHOL SALICYLATE 10%/15%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 500 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: پارس دارو 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: دارو سازی بهوزان 9,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی بهسا 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی رها اصفهان 5,600 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: سبحان دارو 5,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
IBUPROFEN 0.05 TOPICAL GEL
سازنده: لابراتوارهای رازک 5,000 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
METHYL SALICYLATE 30%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 2,600 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
METHYL SALICYLATE 30%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: کارخانجات دارو پخش 6,000 تومان