آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
AMINOPHYLLINE 25mg/1mL,10mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 13,750 تومان
آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
AMINOPHYLLINE 25mg/1mL,10mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 13,750 تومان
آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
AMINOPHYLLINE 25mg/1mL,10mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 13,750 تومان