آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی اکسیر 15,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی اکسیر 10,200 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران شیمی 50,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران شیمی 34,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 50,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی آریا 50,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی امین 50,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی حکیم 15,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: پورسینا 25,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: کیش مدیفارم 15,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
ACARBOSE 100mg ORAL TABLET
سازنده: Bayer Vital 17,700 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Bayer Vital 6,150 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: پورسینا 17,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی آریا 34,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی حکیم 10,200 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 34,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: کیش مدیفارم 10,200 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
ACARBOSE 50mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی امین 34,000 تومان
امپاگلیفلوزین 10mg قرص خوراکی
EMPAGLIFLOZIN 10mg ORAL TABLET
سازنده: نانو حیات دارو 126,000 تومان